LUẬN CẢNH

Hiểu ngài ban

NHƯ NÓ LÀ 

Ngộ và cấp Buông

THUẬT BIẾT 

Cấp sơ đẳng ... 

Và cấp cao nhất hiểu được của trạng thái BUÔNG

Các cấp độ
Biết / Ngộ ... Kiến và Giải/ Ngộ như nó là ... 

vÀO LUẬN

Cảnh

Biết

Như nó là 

Bạn hiểu sâu

Để trading bất bại

01

Team ông già 

Các cấp độ cùng team trading

02

Copy trading 

Lý luận copy trading là chết chùm như thế nào?

03

Giao dịch Quỹ 5555

Cùng hiểu cảnh
1000 lots
như nó là 

nhóm

Copy Trading

5050